week9

วัน
ชื่อ/เป้าหมาย
กิจกรรม
จันทร์
11 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: หัวใจกระดาษ

เป้าหมาย
- ฝึกการจดจ่อ การใช้สมาธิ เสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกับสายตาให้ใช้งานได้อย่างสัมพันธ์กัน
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น

วัสดุ-อุปกรณ์
- กระดาษ
- กรรไกร

ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนนั่งกำกับสติมือทั้งสองข้างจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก 5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกต เช่น กรรไกร และ กระดาษ พร้อมตั้งคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และ สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากอุปกรณ์
- ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ และ กรรไกร ให้นักเรียนคนละ 1 ชุดอุปกรณ์ ขณะรับ-ส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
- ครูพานักเรียนพับกระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดมุมเท่ากัน จากนั้นพับมุมแหลมทั้งสองด้านข้างหากันให้เป็นรูปทรงกรวยและใช้กรรไกรตัดเป็นรูปหัวใจ จากนั้นนำกระดาษที่ตัดแล้วคลี่ออกมา
- ครูตั้งคำถาม “นักเรียนตัดกระดาษได้เป็นรูปลักษณะอะไรบ้าง?”
ครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
อังคาร
12 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: เกมเปลี่ยนรูป
เป้าหมาย
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- การคิด เกมทางคณิตศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูป
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

วัสดุ-อุปกรณ์
แท่งโฟม
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (ยกมือเขียนรูปสี่เหลี่ยม วงกลม อย่างละ 5 รูป)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง เหมือนกับอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง?”
- ครูแจกแท่งโฟมให้นักเรียนคนละ ๑ มัด (15 แท่ง) วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม          
- นักเรียนนับแท่งโฟมพร้อมกัน ครูให้โจทย์ “นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป จากแท่งโฟม15 แท่ง” “นักเรียนจัดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้ด้านบน 2 รูป ด้านล่าง 3 รูป จากนั้น หยิบออก 3 แท่ง ให้ได้รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป”
- นักเรียนที่คิดคำตอบได้ อธิบายให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- ครูให้โจทย์ “นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป จากแท่งโฟม10 แท่ง” “นักเรียนจัดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้ด้านบน 2 รูป ด้านล่าง 1 รูป จากนั้น หยิบออก 2 แท่ง ให้ได้รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป”
- นักเรียนที่คิดคำตอบได้ อธิบายให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- นักเรียนเก็บแท่งโฟม ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม          
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พุธ
13 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: โยคะ

เป้าหมายกำกับสติรู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
-
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนอนในท่าที่สบาย และผ่อนคลาย รับรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขอบคุณร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนักเรียนทำกายบริหารโยคะด้วยท่าอย่างง่าย อาทิ ท่าต้นไม้ ภูเขา ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณร่างกายของตนเอง ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม: หัวใจสื่อรัก

เป้าหมาย
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

วัสดุ-อุปกรณ์
กระดาษ
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนสังเกตกระดาษ (รูปสีเหลี่ยมผืนผ้า) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า กระดาษ (รูปสีเหลี่ยมผืนผ้า) แล้วนึกถึงอะไรบ้าง และสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?
- ครูแสดงกระดาษที่พับรูปหัวใจให้นักเรียนสังเกต และแจกกระดาษนักเรียนวางไว้ด้านหน้าตัวเอง และเพื่อนจะบริการให้หยิบกระดาษ เราไว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม คนที่ให้บริการไว้ขอบคุณเช่นกันที่เพื่อนให้เราได้บริการ จนครบวงกลม
- นักเรียนลงมือพับกระดาษ โดยทำทีละขั้นตอนพร้อมกับครู
- เมื่อพับเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากมอบหัวใจนี้ให้เพื่อนคนใด เพราะเหตุใด?”
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ศุกร์
14 ก.ค.59
ชื่อกิจกรรม: เล่าสู่กันฟัง

เป้าหมาย
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง  รับรู้และคิดตามเนื้อหาของเรื่องราวและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
- มีจิตใหญ่

วัสดุ-อุปกรณ์
เรื่องเล่า
เพลงบรรเลง
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- นั่งกำกับสติมือทั้งสองข้างจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก 5 ลมหายใจ จากนั้นรับรู้ตนเองถึงความรู้สึกที่สัมผัสได้และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้ผู้อื่นรับรู้
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเล่าเรื่อง “เขียนไว้บนผืนทราย” ให้นักเรียนฟัง โดยเรื่องราวคือ มีเพื่อนสนิทสองคนที่กำลัง เดินทางอยู่กลางทะเลทรายเมื่อเดินทางไประยะหนึ่ง ก็เกิดการโต้เถียงกัน เพื่อนคนหนึ่งโกรธมากถึงกับตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนคนที่ถูกตบหน้า ไม่ว่าอะไรสักคำเดียว แต่กลับเขียนข้อความไว้ที่พื้นทรายว่า…“วันนี้เพื่อนรักของฉันตบหน้าฉัน”พวกเขาเดินทางกันต่อไป
จนกระทั่งพบแหล่งน้ำกลางทะเลทราย พวกเขาตัดสินใจอาบน้ำที่นั่น เพื่อนคนที่ถูกตบหน้าก็เกิดจมน้ำ โชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้ได้ เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้ำ เขาก็จารึกข้อความไว้ที่ก้อนหินไว้ว่า“วันนี้เพื่อนรักของฉันช่วยชีวิตฉันไว้” เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาและตบหน้าเขารู้สึกแปลกใจใน การกระทำของเขา จึงเอ่ยปากถามว่า…“ตอนที่ฉันทำร้ายเธอ ทำไมเธอเขียนลงบนพื้นทราย แต่ตอนนี้ทำไมเธอสลักลงบนหิน” เพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่า
-   ครูตั้งคำถาม “นักเรียนคิดว่าทำไมเพื่อนคนนั้นเขาต้องเขียนข้อความลงบนพื้นทรายและก้อนหินด้วยเป็นเพราะเหตุใด?”
-     ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสนทนาร่วมกันและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
 ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น