week6

วัน
ชื่อ/เป้าหมาย
กิจกรรม
จันทร์
20 มิ.ย. 59
ชื่อกิจกรรม: เรื่องเล่าจากป่า

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยงจิตนาการ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
ภาพป่าไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนทำ Body Scan
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำภาพป่าไม้และพืชพรรณต่างๆ ให้นักเรียนดู
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกี่ยวกับป่าไม้ ประโยชน์ของป่า ความอุดมสมบูรณ์ และความสัมพันธ์ของป่ากับตัวนักเรียน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
อังคาร
21 มิ.ย. 59
ชื่อกิจกรรม: กลอนแสนไพเราะ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยง มีสติจดจ่ออยู่กับความคิดของตนเองเชื่อมโยงความคิดของตนเองอย่างใคร่ครวญ

วัสดุ/อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนทำกิจกรรม Brains gym ( เพลงกรรไกรไข่ผ้าไหม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูอ่านบทกลอนสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง จากนั้นนักเรียนแสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังบทกลอน
- ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดว่าบทกลอนกล่าวถึงเรื่องอะไร บทกลอนที่ได้ฟังให้แง่คิดอะไรบ้าง
- นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการประกอบบทกลอนที่นักเรียนได้ฟัง
- นักเรียนอาสาสมัครเล่าถึงผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พุธ
22 มิ.ย. 59
ชื่อกิจกรรม:โยคะ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
-
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนั่งในท่าที่สบาย และผ่อนคลาย รับรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขอบคุณร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนักเรียนทำกายบริหารโยคะด้วยท่าอย่างง่าย อาทิ ท่าต้นไม้ ภูเขา ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณร่างกายของตนเอง ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พฤหัสบดี
22 มิ.ย. 59
ชื่อกิจกรรม: ร้อยถ้อยเรียงคำ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว เชื่อมโยง มีสติจดจ่ออยู่กับความคิดของตนเองเชื่อมโยงความคิดของตนเองอย่างใคร่ครวญ

วัสดุ/อุปกรณ์
กระดาษ A4
สีไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนทำกิจกรรม Brains gym
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูหยิบกระดาษที่มีจุดเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เต็มหน้ากระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนมองเห็นอย่างอิสระ
- ครูให้นักเรียนต่อเติมรอยจุดที่ไม่มีความหมายเป็นคำที่มีความหมายสำหรับนักเรียน  1 คำ
- นักเรียนเล่าถึงภาพที่แสดงตัวตนของนักเรียน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
ศุกร์
23 มิ.ย. 59
ชื่อกิจกรรม: นิทานเรื่องกบเลือกนาย
เป้าหมาย
 มีสติจดจ่ออยู่กับความคิดของตนเองเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างใคร่ครวญ

วัสดุ/อุปกรณ์
หนังสือนิทานกบเลือกนาย
ช้อนชา
ลูกปิงปอง
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน 
- นักเรียนส่งช้อนที่มีลูกปิงปองอยู่ ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ จนครบรอบวงโดยไม่ให้ลูกปิงปองหล่น
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเล่านิทานเรื่อง กบเลือกนาย ให้นักเรียนฟังโดยไม่เล่าตอนจบ
- ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนคาดเดาตอนจบของเรื่องว่าเป็นอย่างไร
- นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของตัวละครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ


 วันพฤหัสดี
ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรมขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น