week10

         
วัน
ชื่อ/เป้าหมาย
กิจกรรม
จันทร์
ชื่อกิจกรรม: สานใบมะพร้าว

เป้าหมาย
กำกับสติ การสื่อสาร
การฟัง เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบๆตัว  การเคารพตนเองและผู้อื่น

วัสดุ-อุปกรณ์
ใบมะพร้าว
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-   ครูให้นักเรียนสังเกตใบมะพร้าว
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร มีอะไรบ้างที่ลักษณะเหมือนใบอะไรบ้าง ใช้ทำอะไรได้บ้าง
-   ครูสร้างข้อตกลง แจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนบอกเล่าจากการสานนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง    
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
อังคาร
ชื่อกิจกรรม: ก่อร่างสร้างตึก

เป้าหมาย
เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง

วัสดุ-อุปกรณ์
บล็อกไม้
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
-   ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านเชื่อมโยงกิจกรรม
-   ครูสร้างข้อตกลง เชิญนักเรียนต่อตึกจากบล็อกไม้ทีละสองคน (ต่อตึกสองตึก)
-   ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
พุธ
ชื่อกิจกรรม: โยคะ

เป้าหมาย
กำกับสติรู้ตัว จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

วัสดุ/อุปกรณ์
-
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนนอนในท่าที่สบาย และผ่อนคลาย รับรู้ถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขอบคุณร่างกาย
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำนักเรียนทำกายบริหารโยคะด้วยท่าอย่างง่าย อาทิ ท่าต้นไม้ ภูเขา ท่าพระอาทิตย์ เป็นต้น
ขั้นจบ (3-5 นาที)
- กล่าวขอบคุณร่างกายของตนเอง ขอบคุณกันและกัน มอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่กัน
พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม ภาษาอังกฤษแปลงกาย
เป้าหมาย
-    เสริมสร้างทักษะการคิดวางแผนและแก้ปัญหารวมไปถึงการฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตรงหน้า
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เห็นความเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับสิ่งรอบๆ ตัว
วัสดุ-อุปกรณ์
-    กระดาษเขียนอักษรภาษาอังกฤษ
-    ดินสอสี
ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (แยกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้าง วงกลมและขึ้นลง)
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำบัตรคำที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูและสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) นักเรียนจะคิดและเชื่อมโยงถึงอะไรได้บ้าง?
ครูแจกกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษคนละ 1 แผ่น และดินสอสีคนละ 1 แท่ง ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
- นักเรียนลงมือแต่งเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษ         
ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน (5นาที)
- นักเรียนส่งตะกร้าเก็บชิ้นงานของเพื่อน ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม          
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ชื่อกิจกรรม: นิทานการแบ่งปัน

เป้าหมาย
มีสมาธิ จดจ่อ เคารพตนเองและผู้อื่น

วัสดุ-อุปกรณ์

ขั้นเตรียม (3-5 นาที)
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงแมงมุม
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเล่าอ่านเรื่องเล่าให้นักเรียนฟัง
- ครูและนักเรียนวาดภาพประกอบนิทานตามจินตนาการ
- นักเรียนแสดงชิ้นงานถาของตนเอง
ขั้นจบ (3-5 นาที)
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น