week5

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์




จันทร์

13
มิ.ย.
2559
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
-มีสติ จดจ่อ
-ได้ใคร่ครวญ







“จัดใจ”
ขั้นเตรียม : 
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก ครูพูดนำให้นักเรียนได้ใคร่ครวญได้สำรวจตนเอง
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูนำตะกร้าใส่วัสดุธรรมชาติ(ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้แห้ง) ใส่ตะกร้าวางไว้ด้านหน้าครู ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เห็นสิ่งเหล่านี้นักเรียนนึกถึงอะไร สิ่งเหล่านี้ให้อะไรกับเรา) นักเรียนยกมือแลกเปลี่ยน 2-3 คน
- ครูส่งอุปกรณ์ กาว กระดาษ และวัสดุธรรมชาติให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันขณะรับ-ส่งอย่างนอบน้อม
- นักเรียนติดวัสดุธรรมชาติลงบนกระดาษแล้วเขียนสิ่งที่ตนเองได้จากวัสดุธรรมชาติชิ้นนั้น รวมทั้งสิ่งที่อยากขอโทษลงในกระดาษ  (ระหว่างทำกิจกรรมครู Empower เป็นระยะ)
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง ครูและเพื่อนชท่นชมอย่างตั้งใจ
ขั้นจบ : 
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- วัสดุธรรมชาติ(ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้แห้ง)
- กระดาษการ์ดแข็ง
- กาว
อังคาร
14
มิ.ย.
2559









- สติ จดจ่อ
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์






“เรียงลำดับ จัดหมวดหมู่”
ขั้นเตรียม:
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- Brain Gym 2 ท่า ( แตะตามร่างกาย) นักเรียนนับเพิ่มจากครู 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนดูและสังเกตวัตถุต่างๆ(หลากหลาย 5-10 ชิ้น) “นักเรียนเห็นอะไร/สิ่งของเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร)
- ครูให้นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของนั้น คิดอย่างไร ใครคิดต่างเพราะเหตุใด 2-3 คน
- ครูให้ชิ้นส่วนเลโก้กับนักเรียนคน 5-10ชิ้นนักเรียนช่วยแยกและจัดหมวดหมู่ชิ้นส่วนเลโก้
-นักเรียนนำเสนอโดยการอธิบายวิธีคิดของตนเอง เวียนจนครบทุกคน
ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- อุปกรณ์ วัสดุต่าง(ปากกา กบเหลา ดินสอ สีเมจิก สีไม้ ปากกาเคมี สมุด หนังสือ)
- เลโก้








พุธ
15
มิ.ย.
2559
- รู้ตัว
- กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม:
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก



วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


ขั้นกิจกรรม:
- ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง (ไหว้พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้ เก้าอี้ )ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่องท่าละ 2รอบ(เต่า ผีเสื้อ ยืดเหยียดเท้า บิด เอี้ยวลำตัว)             
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ (งูใหญ่ ตั๊กแตน อูฐ สะพาน)
ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ครูนำผ่อนคลายอย่างมีสติผ่านท่า “ปลาดาว” (5 นาที)
ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม





พฤหัสบดี
16
มิ.ย.
2559
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- กำกับสติ,จดจ่อ
Cup song
ขั้นเตรียม:  
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพาทำท่าทาง 16 ท่าประกอบเพลงรักงอมแงม 2 รอบ (มีเสียง/ไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:  
ครูนำแก้วพลาสติกมาวางข้างหน้า สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจังหวะ
ครูพานักเรียนปรบมือเป็นจังหวะ พร้อมกับนับจังหวะไปด้วย โดยยังไม่ต้องใช้แก้ว
Step 1 คว่ำ/ ปรบ ปรบ /ตี ตี ตี(สลับมือ)/ปรบ/ ยก/วาง
Step 2 คว่ำ/ปรบ/พลิก(แก้ว)/ มือ(ตีปากแก้วกับมือ)/เคาะ(ก้นแก้ว)/บิด(ก้นแก้วหันออกนอกตัว)/ แปะ/วาง
-นักเรียนเคาะจังหวะโดยใช้แก้วร่วมด้วย ตามจังหวะที่นับไว้ โดยครูพานักเรียนทำ  Step 1 ให้ได้ก่อนจึงเริ่ม Step 2
 ขั้นจบ:  
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
แก้วพลาสติก

ศุกร์
17
มิ.ย.
2559
- ใคร่ครวญ
- สติ จดจ่อ
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
3 คำ
ขั้นเตรียม:
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ครูพูดนำให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกของร่างกายประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีกระดาษและดินสอให้นักเรียน ให้นักเรียนหยิบกระดาษและดินสอคนละ1ชุด ระหว่างรับ-ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเล็ก (1ส่วน3ของกระดาษ) ส่วนร่างใหญ่ (2 ส่วน 3) แล้วเขียนคำที่ชอบหรือนึกขึ้นได้ในตอนนั้น 5 คำ เมื่อได้คำแล้ว เลือกคำที่ชอบ3 คำแต่งเรื่องสั้นๆ
-นักเรียนนำเสนอคำและเรื่องราวของตนเอง 4-5 คน คนที่เหลือครูนำผลงานไปติดบนบอร์ดแสดงงาน เพื่อให้นักเรียนร่วมชื่นชมเวลาว่าง
 ขั้นสรุป:
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษ
-ดินสอ















จั









































จันทร์

ขั้นเตรียม



ขั้นกิจกรรม



 ขั้นจบ




พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม





ขั้นจบ



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น