Week1

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

16
พ.ค.
2559-ใคร่ครวญ มองเห็นตนเอง
-มีเจตจำนง“ฉันจะเป็นอย่างไร”
ขั้นเตรียม:
-ครูนักเรียนสวัสดีทักทาย รับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ กลับมาอยู่กับตนเอง อยู่กับลมหายใจ 2-3 นาที โดยครูเป็นผู้กล่าวนำในการรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งอุปกรณ์ ดินสอและกระดาษครึ่งเอสี่ให้นักเรียน นักเรียนแต่ละคนรับไหว้และขอบคุณกันและกันขณะส่งและรับสิ่งของอย่างนอบน้อม เมื่อนักเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้วนักเรียนแบ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วน (ฉันในปัจจุบัน และฉันในอนาคต)
- ครูนำวงให้นักเรียนนั่งในท่าที่สบาย แลกเปลี่ยนข้อตกลงระหว่างการทำกิจกรรม “เราจะอยู่กับตนเอง ขอให้วงเงียบเพื่อให้โอกาสทุกคนได้ใช้เวลาในการใคร่ครวญตนเองผ่านคำถาม “นักเรียนจะเป็นคนแบบไหน จะมีวิธีการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตเพื่อนำไปสู่ความต้องการนั้นอย่างไร”
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองจะเป็นพร้อมบอกเหตุผล (10 นาที)
  ฉันในปัจจุบัน...........................ฉันในอนาคตที่อยากเป็น.................................................
-เมื่อครบกำหนดเวลา นักเรียนส่งดินสอกลับแล้วส่งสัญญาณรอเพื่อนๆโดยการนั่งเงียบๆ เมื่อเก็บอุปกรณ์แล้วนักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ตนเองเขียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ขั้นจบ
- ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ
- ดินสอ

อังคาร
17
พ.ค.
2559

-ใช้ภาษาภาพในการสื่อสาร
-คิดจินตนาการสร้างสรรค์
“การ์ตูน 3 ช่อง”
ขั้นเตรียม:
-ครูนักเรียนสวัสดีทักทาย รับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำกิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (ค้อน/กรรไกร,สุนัขจิ้งจอก/กระต่าย) ท่าละ 10 ครั้ง ระหว่างนับนักเรียนนับเพิ่มจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูนักเรียนสังเกตอุปกรณ์ แลกเปลี่ยน ทบทวนการรับ-ส่งสิ่งของและการทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ใช้เสียง
-ครูส่งดินสอและกระดาษที่แบ่งเป็น 3 ช่องแล้วให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้และขอบคุณกันและกันขณะส่งและรับสิ่งของอย่างนอบน้อม เมื่อนักเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้วครูอธิบายกิจกรรม
- นักเรียนวาดภาพสื่อสาร “ความสุขวันปิดเทอมของฉัน” เป็นการ์ตูนลายเส้น 3 ช่องโดยไม่ต้องมีภาษาเขียน (10นาที)
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานการ์ตูน 3 ช่องของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ(แบ่งเป็น 3 ช่อง)
- ดินสอ
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
18

พ.ค.
2559
-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-ครูพานักเรียนยืนกางขาเสมอไหล่ รับรู้ถึงแรงกดที่ฝ่าเท้า หายใจเข้า-ออก 4-5 ลมหายใจและความรู้สึกของร่างกายขณะยืนและระหว่างทำกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 4 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ

10 นาที
 
-โยคะท่านั่ง 4 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ                                  
-โยคะท่านอน 4 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่า
กลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- ผ่อนคลาย “ปลาดาว” (5 นาที)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
19

พ.ค.
2559
- คิดจินตนาการสร้างสรรค์
- จดจ่อ
เส้น เสียง สื่ออารมณ์
ขั้นเตรียม
-ครูพานักเรียนทำBrain Gym 2 ท่า (มือขวาวนที่ท้อง/มือซ้ายแตะศีรษะ,มือขวาแตะจมูก /มือซ้ายจับติ่งหู) ทำสลับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนักเรียนสังเกตอุปกรณ์ แลกเปลี่ยน ทบทวนการรับ-ส่งสิ่งของและการทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ใช้เสียง
-ครูส่งดินสอและกระดาษครึ่งเอสี่ให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้และขอบคุณกันและกันขณะส่ง-รับสิ่งของอย่างนอบน้อม เมื่อนักเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้วครูอธิบายกิจกรรม
“ครูเปิดทำนองดนตรีให้นักเรียนฟัง4 จังหวะ(เร็ว ,ช้า ,ไม่สม่ำเสมอ, เว้นจังหวะเท่าๆกัน) นักเรียนจะสื่อสารภาพผ่านเส้นเพื่อสื่ออารมณ์แต่ละจังหวะอย่างไร โดยแต่ระรอบที่ฟังจังหวะและวาดนักเรียนจะไม่ยกดินสอออกจากกระดาษจนกว่าดนตรีจะจบ”
-ครูเปิดจังหวะดนตรีให้นักเรียนฟังในขณะที่ฟังนักเรียนวาดเส้นไปด้วยจนจบเพลงจึงหยุดวาด(4รอบตามจังหวะดนตรี)
-เมื่อครบ4 รอบ นักเรียนตั้งชื่อผลงาน แล้วนำเสนอให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชม
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ
- ดินสอ
- จังหวะดนตรี
(เร็ว ,ช้า ,ไม่สม่ำเสมอ, เว้นจังหวะเท่าๆกัน)
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
ศุกร์
20

พ.ค.
2559
-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น

เรื่องเล่าวันปิดเรียน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-ครูแนะนำกิจกรรม บทบาทสมมุติ “นักเล่านิทาน” นักเรียนคิดเรื่องที่ตนเองจะเล่าคนละ 1 เรื่อง ...ครูเกริ่นนำเรื่องโดยการเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูทำ แล้วให้นักเรียนเล่าต่อ (เป็นกิจกรรมวันปิดเรียน)นักเรียนเล่าเรื่องราวต่อจากเพื่อนทีละคน วนเป็นวงกลมจนครบทุกคน
-เมื่อเรื่องจบครูทวนเรื่องที่นักเรียนเล่าอีกครั้ง เมื่อทวนแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนชื่อเรื่องว่า ถ้าให้ตั้งชื่อ นักเรียนอยากให้มีชื่ออะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน และเรื่องราวดีๆ
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม


วันจันทร์

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

 วันอังคาร

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


 วันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

 นำเสนอผลงาน ชื่นชมให้กำลังใจ ขอบคุณกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น